miércoles, 27 de julio de 2016

RESÚMEN E REFLEXIÓN DO MÓDULO 1 Sari Costas


MÓDULO 1, Marco Conceptual: Resúmen e Reflexión 


Tratáronse 5 Temas +Taller "O Ecosistema TIC" por Carlos Parada 

       T 1. Marco de Referencia da Orientación Laboral ( Mª Teresa Deus /Margarita 

              Valcarce)

       T 2. O Mercado Laboral ( Fernando Luis Agulló L./ Mª Teresa Deus T.)

       T 3. Certificación Formación Profesional ( Elena González de la Cámara )

       T 4. Política Social e Unión Europea ( Laura Otero/Mª Teresa Deus Trasobares)

       T 5. A Iniciativa emprendedora  forma de Acceso ao Mercado Laboral.(Fernando L.

              Agulló)
Carlos Parada, Mª Teresa Deus e Fernando Luis Agulló, docentes   no curso Ponte e no Posgrao 
TEMA 1. Marco de Referencia da Orientación LaboralNo  tema 1 tratáronse 3 importantes epígrafes :

1- Sistema Nacional de Emprego 

Integrado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e os Servizos de Emprego das comunidades autónomas. Os órganos do sistema Nacional de Emprego son:
a) A Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais e
b) O Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego 

1.1. 0 Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
Se lle encomenda a ordenación, desenvolvemento e seguimento dos programas e medidas de Políticas de  Emprego e está composto por:
 • Uns Servizos Centrais
 • Unha rede territorial de 759 Oficinas distribuidas en 52 provincias do estado español desde
  as que se xestionan as prestacións por desemprego mediante a atención presencial.
 • Un espazo web.(http://www.sepe.es/) desde o que se accede a in formación a a servizos de emprego e prestacións.
Os destinatarios dos servizos son:
 • Persoas traballadoras, tanto desempregadas como en activo.
 • Persoas emprendedoras que teñan unha idea de negocio.
 • Empresas
1.2. O Servizo Público de Emprego de Galicia (http://emprego.xunta.es/)
É a estructura política dependente da Xunta de Galicia que reúne dun modo integral e coordinado a todas aquelas unidades da administración autonómica que prestan servizos ou exercen funcións no ámbito das Políticas Activas de Emprego, dentro do marco territorial da comunidade autónoma de Galicia. 

As competencias de Emprego repártense así:

 • Lexislación laboral, bases e planificación xeral da actividade económica: EXCLUSIVA DO ESTADO.
 • Políticas Pasivas de Emprego ( todo o referente ás prestacións e subsidios pordesemprego.): EXCLUSIVA DO ESTADO
O desenvolvemento e execución das Políticas Activas de Emprego: COMETENCIA TRANSFERIDA A GALICIA DESDE O ANO 1997.
O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das comunidades Autónomas, forman o sistema Nacional de Emprego. Desde esta estructura estatal promóvense, deseñan e desenvolven medidas e accións para o emprego, cuxa execusión é descentralizada axustada ás diferentes realidades territoriais.

2.  Marco Actual da Política de Emprego en España

A política de emprego é o conxunto de actuacións que toman os poderes públicos co obxectivo de alcanzar o pleno emprego ou, cando menos, corrixir os principais desequilibrios do mercado de traballo. E temos que distinguir entre:

1- Políticas Activas de Emprego ( conxunto de programas e medidas de orientación, emprego e formación que teñen por obxectivo mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas desempregadas no mercado  de traballo, por conta propia ou allea....) 

2- Políticas Pasivas de Emprego (cuxo obxectivo principal é a protección por desemprego atendendo a situación de necesidade que se produce cando unha persoa traballadora, con capacidade para traballar e con intención de facelo, non pode prestar os seus servizos no mercado de traballo por distintas circunstancias...)

En definitiva consiste nunha substitución de rendas destinadas a manter o nivel de ingresos das persoas desempregadas.        
A reforma do mercado laboral articula unha serie de medidas urxentes adicionais de fomento da contratación e a creación de emprego, entre outras e distintos tipos de contratos e medidas para procurar un incremento de contratos de traballo, especialmente de emprego xuvenil. 

Acompetencia lexislativa en materia laboral corresponde ao Estado, segundo establece o art. 149.1.7 da Consitución española, sen prexuizo da sua execución polas Comunidades Autónomas.


 3. A Política de Emprego en Europa


- A Estratexia Europea de Emprego 2020 proporciona un marco- o Método Aberto de coordinación, (MAC), que permite aos paises da UE compartir información e debater e coordinar as súas políticas de emprego.
Cada ano, os gobernos dos paises membros, a través do Comité de Emprego, e as institucións europeas elaboran o denominado paquete de medidas de emprego, formado por :
 • Directrices de Emprego.
  - Programas Nacionais de Reforma.
 • Informe conxunto sobre o Emprego
 • Recomendación específica para cada país.
 • Evolución social e de Emprego en Europa.
Ámbitos de desenvolvemento das políticas activas de emprego: Son os estados Membros
 • Directrices aos Estados Membros.
 • Os Estados Membros reciben estas Directrices a Proposta da Comisión, etc....
 • Prioridades da Estratexia 2020 : pretende ser un revulsivo á crise e preparar a Europa para o
  futuro.
 • Obxectivos da estratexia 2020:
    - O 75% da poboación entre 20-64 anos deberá estar empregada.
    - O 3% do PIB da UE debería ser investido en I+D.
    - O risco de pobreza debería ameazar a 20 millóns de persoas menos, etc....
Financiamento : Determínase unha estratexia Común entre os Estados ( FEDER, FSE)


 Margarita Valcarce espuxo o tema:  

 Orientación para a igualdade e a inclusión  sociolaboral. 

A orientación laboral con colectivos en risco de exclusión fronte o traballo .
A Orientación Laboral  integra todas as actuacións de apoio na procura de emprego as persoas demandantes., podendo destacar prioritariamente a Escoita Activa, Diagnóstico Inicial, Información, Asesorammento, Orientación e Motivación. 
     

                                                Orientador= Facilitador
                       
Relatóunos a necesidade e importancia da Orientación Laboral , xa hoxe en día, un gran número de persoas necesitan:
 • Un mayor acompañamento
 • Servizos accesibles máis personalizados
 • Axudas a medio plazo
 • Axudas a Mulleres en precariedade
 • Manter a motivación a persoas en desemprego de larga duración
 • Contar con apoio tutorial continuado
 • A Inclusión-Exclusión social: Proceso mediante o cal os individuos ou grupos son total ou parcialmente  excluídos  dunha participación plena na sociedade na que viven? (European Foundation, 1995 p.4). Tal proceso, oposto ao de ¿inclusión social?, dá lugar a unha privación múltiple, que se manifesta  nos planos económico, social e político.


TEMA 2 . O Mercado LaboralNeste tema, entre outros temas, trátase dos importantes cambios sufridos no mercado laboral ao longo da historia, cambios que os economistas han intentado estudar para intentar paliar o acuciante problema do “paro” e diferenciando entre dúas escolas que son a clásica e a keynesiana.
O mercado estructúrase sempre pola converxencia de dous feitos : a oferta e a demanda. A súa evolución é o resultado de dúas variables : a oferta de traballo e a demanda de traballo e ambos son os elementos que compoñen o mercado de traballo.
- A oferta de traballo. O mercado de traballo refírese á poboación activa, cuxa definición e compoñentesquedan especificados, para o caso de España, na EPA ou Enquisa de Poboación Activa e outros documentos estatísticos.

                Oferta de traballo = poboación activa
                                         = ocupados+parados

A oferta de traballo está determinada por catro factores fundamentales:

1.Factores demográficos
2.Factores sociais e culturais
3.Fluxos de entrada e saída de emprego
4, Fluxos de entrada e saída da poboación activa.

A oferta dependerá do número de persoas maiores de 16 años. Neste sentido dependerá tanto do crecemento natural da poboación como dos fluxos migratorios.

-A Demanda de Traballo

A demanda no mercado de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas ou empregadores están dispostas a contratar. A interación de ambos, determinan os salarios no mercado 
O  Goberno Prorroga o Programa de Activación para o Emprego  (abril,2016) decrecente en función do número de traballadores contratados e de que no caso de que os salarios sexan moi altos haberá menos empresas dispostas a operar no mercado por cuestión de rendabilidade.

En sentido contrario, nun mercado no que os salarios son baixos, pódese contratar a máis traballadores aínda que estes produzan menos cantidade de bens no mesmo tempo.

A curva da demanda de traballo ten unha pendente negativa e a da oferta de traballo ten unha pendente positiva. O equilibrio ven determinado polo cruce das dúas curvas.


                                   

Pero o mercado de traballo está cambiando, tende á súa profesionalización, e as competencias que as empresas demandan dos seus traballadores aumentan.
Todo iso, entre outros factores, favoreceu o aumento da desigualdade, poñendo en risco de exclusión social a colectivos que anteriormente non o estaban. Para loitar contra esta situación é necesario a coordinación das institucións, organismos e políticas  de emprego desde o ámbito europeo ata o autonómico. Sen esquecernos da esfera local, a máis próxima aos/as cidadanos/as.

Xogando un papel fundamental os fondos europeos. Así o FSE financia as ferramentas necesarias pasra que esta situación de risco de exclusión desaparezaca e se  dote a estes colectivos das ferramientas necesarias para lograr a súa inserción social e laboral.

Por iso Margarita Valcarce relatóunos sobre a Orientación para a igualdade e a inclusión sociolaboral.  A orientación laboral con colectivos en risco de exclusión fronte o traballo entre outras cousas.


TEMA 3. Certificación e Formación ProfesionalElena González de la Cámara Cayuela falounos de Cualificación fronte a Competencia , o seu marco conceptual, a estructura da cualificación profesional, a unidade de competencia e a sua estructura, o módulo formativo e a sua estructura, o Sistema Nacional de Cualificacións, o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais, o Instituto Nacional das Cualificacións (INCUAL ), o Instituto Galego das cualificacións, das vantaxes da Formación Profesional, a súa estrutura, modalidades, requisitos de acceso aos diferentes ciclos , etc. 

Así mesmo relatounos todo sobre os Certificados de Profesionalidade , cualificación e competencias, competencias crave, acreditación laboral a través da vía da experiencia laboral e as distintas maneiras de obtelos e os seus respectivos requisitos.
Ao falar de formación Profesional fíxose necesario falar de Administración Educativa e de Administración Laboral, repasando o sistema educativo e a súa normativa , facendo referencia a LOMCE, a Lei 30/2015 de 9 de setembro pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral entre outras …

 •  Introdución á plataforma MOODLE do CIXUG

Sen olvidar tamén, pola importancia que ten, o traballo de Introdución á Plataforma Moodle do CIXUG e os aspectos técnicos básicos de configuración do equipo.
 Elaborado pola Secretaria Técnica= Xavier Santos ?.

E por suposto  importantísimo o Taller 1: O Ecosistema TIC impartido por Carlos Parada Gandos .
Crearonse perfís en plataformas e en redes sociais: Twitter, Plataforma Google+, Bloger, Drive, Storify, Tagxedo ...
Os coñecementos adquiridos fixeron posible que, ao longo das sesións se fixera un percorrido (individual e en grupos) polo marco conceptual da Orientación Laboral facendo práctica cas técnicas e ferramentas comentadas na aplicación das TICs, e fora compartido e visible nas redes sociais, a través de Twitter e a etiqueta  #POLAB16
         
         
      Clase docente : Carlos  Parada Gandos
                  


TEMA 4. Política social e de emprego na Unión Europeo 


Para frear o paro e favorecer o crecemento do emprego, tanto, a unión europea como o Goberno de España puxeron en marcha unha serie de políticas de emprego, algunhas tratadas no tema 1 e outras neste tema 4.                                        Mª Paz del Moral sobre el Programa de Activación para el EmpleoÉ importante que saibamos cales son as actuacións de cada un deles.
 • A Unión Europea coordina e supervisa as políticas nacionais, impulsa o intercambio de boas prácticas en materia de emprego, pensións, pobreza, exclusión social e supervisa e lexisla a aplicación normativa nos ámbitos de dereito de traballo e seguridade social.
 • Europa limítase a apoiar e complementar os seus esforzos financeiramente.
 • Os gobernos nacionais son os responsables principais das políticas sociais e de emprego.
 • A Unión Europea impulsa medidas para a creación de postos de traballo, a dinamización e equilibrio de de os mercados laborais, así como a supervisión das políticas de emprego, levada a cabo polos paises membros da UE partindo da Estratexia de crecemento Europa 2020 e a Estratexia Europea de Emprego.

En materia de emprego as Institucións e Organismos Comunitarios son :

Comisión Europea
. Emprego , Asuntos Sociais e Inclusión.
. Fondo Social Europeo
Parlamento Europeo
. Comisión de Emprego e Asuntos Sociais
Consello dá Unión Europea
. Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores
Comité Económico Social Europeo
. Sección de Emprego, Asuntos Sociais e CidadaníaTEMA 5. A iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral.

  É importante que saibamos cales son as actuacións de cada un deles.
  • A Unión Europea coordina e supervisa as políticas nacionais, impulsa o intercambio de boas prácticas en materia de emprego, pensións, pobreza, exclusión social e supervisa e lexisla a aplicación normativa nos ámbitos de dereito de traballo e seguridade social.
  • Europa limítase a apoiar e complementar os seus esforzos financeiramente.
  • Os gobernos nacionais son os responsables principais das políticas sociais e de emprego.
  • A Unión Europea impulsa medidas para a creación de postos de traballo, a dinamización e equilibrio de de os mercados laborais, así como a supervisión das políticas de emprego, levada a cabo polos paises membros da UE partindo da Estratexia de crecemento Europa 2020 e a Estratexia Europea de Emprego.

  En materia de emprego as Institucións e Organismos Comunitarios son :

  Comisión Europea
  . Emprego , Asuntos Sociais e Inclusión.
  . Fondo Social Europeo
  Parlamento Europeo
  . Comisión de Emprego e Asuntos Sociais
  Consello dá Unión Europea
  . Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores
  Comité Económico Social Europeo
  . Sección de Emprego, Asuntos Sociais e Cidadanía

  O Modelo CANVAS:

  Alexander Osterwalder (2011) propuxo unha ferramenta cualitativa mediante a cooperación de 47o profesionais de 45 paises e utilizando a innovación aberta, sirve para confeccionar deseños empresariais modelos de negocio), denominada " Modelo CANVAS". Este a partir da idea, permite confeccionar modelos propios de desenvolvemento de negocio e validar as súas posibilidades de éxito.   Basease en catro cestións: ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Quen? e ¿Canto?


  Un dato importante a ter en conta á hora de emprender unha actividade é se podemos contar con apoio familiar.


  Docente; Fernando Luis Agulló Leal      

                    Modelo Canvas | Cómo aplicar el modelo Canvas en el lienzo | Ejemplo práctico

                   
                                           O Lienzo  do Método  CANVAS de  Paula.Olga-Yoli e Sari
        Deberíase:
 • Transmitir o valor do emprendemento como forma de acceso ao mercado laboral
 • Canalizar o talento das persoas cara o emprendemento e o emprendemento social
 • Satisfacer as expectativas da persoa emprendedora ao pedir que lle orienten no proceso de crear a súa empresa
 • Propiciar que se materialicen proxectos viables e sostibles que contribúan á creación de riqueza, de postos de traballo e ao benestar social

   REFLEXIÓN PERSOAL

O desemprego e a flexibilidade laboral son novas conxunturas que fixeron necesaria a figura do Orientador Laboral.
Hoxe en día o Mercado de Traballo é moi variable e sensible a calquera factor social, económico ou político. Estamos nunha sociedade de globalización e comunicación sen límirtes e as pequenas e medianas empresas están obrigadas a renovarse continuamente pois o contrario significaría desaparecer. Estes cambios de actividade, de produto ou servizo, e de traballadores son constantes. Tanto é así que, segundo algunhas estatísticas o traballador de hoxe en día, como media, cambia de empresa ou ocupación ao longo da súa vida, entre 5 e 10 veces ( persoalmente atrévome a dicir que nalgúns casos esas cifras pódense multiplicar por 2,3 ou 4).

Vivimos un panorama que resulta bastante caótico para quen se atopa en situación de procura de emprego. Por todo iso faise necesario introducir un elemento estabilizador e canalizador da dinámica laboral. Os Servizos Públicos de Emprego e os seus Orientadores Laborais cumpren este papel desde hai bastante tempo., xa en 1978 se creaó o Instituto Nacional de Emprego, e entre as súas funcións estaba a de axudar aos traballadores para atopar emprego.

Anos máis tarde a Lei Básica de Emprego fala xa de crear programas específicos destinados a fomentar a colocación de traballadores con dificultades de inserción.
Coa publicación da Orde 68/90 do 9 de marzo, na que se fala de concesión de axudas para a realización de accións de información profesional, orientación profesional e procura activa de emprego?, co obxecto de que sexan outras as entidades que leven a cabo este labor.

A norma tamén require a existencia de expertos para realizar as accións a desenvolver cos desempregados. Podemos considerar este momento como punto de partida da posterior e paulatina configuración da figura o Orientador Laboral. En leste mesmo ano a Clasificación Nacional de Ocupacións o INEM recolle xa a ocupación de Orientador Profesional.

Por todo o devandito e desde a miña experiencia profesional e, con outros orientadores/as hai uns perfís profesionais e titulacións que se fan necesarias e impóñense como básicas, pola súa capacitación e preparación para realizar con maior eficacia, eficiencia e con maior prognóstico de éxito....a orientación laboral con todo tipo de colectivos. Ademais deberán ser persoas con moita sensibilidade, con empatía , resistencia, resilencia..... que teñan as competencias e habilidades necesarias para desempeñar esta  bonita e polifacética profesión. Tamén deberán ser profesionais polivalentes e en constante reciclaxe e actualización, todo iso en pro do traballo ben feito e para alcanzar os obxectivos que se pretenden  coa actividade da orientación laboral.


                               

                       Orientación Laboral  para jóvenes en tiempos de crisis D Miguel Bonet Angrarill


PARA SABER MÁIS: 


Reflexións módulo 1 Olga Carril
RESUMO MÓDULO 1 MARCO CONCEPTUAL

 

TEMA 1 Marco de referencia na Orientación laboral

 O Sistema Nacional de Emprego é quen xestiona a Orientación Laboral. O SEPE en colaboración cos distintos Servizos de emprego das CCAA (SPEG), son os que elaboran, impulsan e xestionan as propostas normativas en materia de emprego.

Cando se fala de políticas de emprego hai que distinguir entre:
 • Políticas activas: Conxunto de medidas e servizos para mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas. 
 • Políticas pasivas: Protección por desemprego.

No momento actual de grave crise económica estanse a tomar medidas urxentes para fomentar a contratación e o emprendemento ( políticas activas ) .
 • Incentivos a contratación:  ( contratos en prácticas, indefinidos iniciais, Temporais + 6meses, Formación e aprendizaxe...)
 • Reduccións/bonificacións por CC ás cuotas da S.S.
 • Autónomo, Emprendedor: Incentivos para crear o propio posto de traballo.
Todas estas medidas intentan mellorar a empregabilidade dos mozos (SNGX), mellorar a calidade da contratación, impulsar o emprendemento, mellorar a cualificación das persoas ocupadas e desempregadas ven a través da formación AFD, formación contínua, orientación laboral, estes  son obxetivos  prioritarios para o Plan Anual de politicas de emprego (PAPE) nos últimos anos.

Pero algo non está a funcionar cando seguimos tendo unha taxa de desempregados tan elevada, unha  contratación tan precaria, unha cantidade de moz@s tan ben preparados que non atopan a oportunidade de un traballo de calidade que lles permita comenzar un proxecto de vida autónoma.
Será que temos que cambiar de SISTEMA PRODUCTIVO como país, que temos que invertir en I+D+i, que temos que tomar conciencia de que coa construcción e o sector servizos non imos saír de esta crise tan grave.

 
PARA SABER MAIS:


como evoluciona o mercado laboral
Bonifiaciones de contratos

TEMA 2 O mercado laboral


O mercado laboral ten dúas variables:

 •    A oferta de traballo - Poboación activa = ocupados + parados  
 •    A demanda de traballo  =  A cantidade de traballadores que as empresas necesitan contratar. 
 O equilibrio no mercado de traballo atópase no punto de encontro entre as dúas curvas (oferta e demanda)   Hai duas correntes de pensamento económico:
 • Escola clásica: O mercado equilíbrase por si solo ( soldos baixos , máis xente traballando).

Para esta corrente non existiria o paro si se deixara actuar libremente as dúas variables do mercado laboral. O mercado sempre axustaría a oferta a demanda de traballo mediante a baixada de salarios. Non a intervención dos sindicatos nin o regulamento do libre xogo do mercado.
 • Escola Keynesiana: A insuficiente demanda agregada da economía é a causante do paro.


Como o mercado de traballo non é flexible e está regulado para protexer a debilidade individual dos traballadores, ten que ser a demanda agregada a que tire do mercado de traballo para evitar o paro.

Demanda agregada = consumo + inversión das empresas + gasto público + (exportacións - importacións).

Efectos do paro: 
 • Perda de ingresos                                                    
 • Perda de cualificación profesional
 • Falta de autoestima
 • Aumento das prestacións por desemprego
 • Perda de capacidade productiva
 • Rómpese o estado do benestar
Cales son os indicadores do mercado laboral:
 1. Enquisa de poboación activa ( EPA ) : Obter datos da poboación en relación co mercado de traballo: ocupados, activos, parados e inactivos.
 2. Tasa de Actividade
 3. Tasa de Paro
 4. Tasa de emprego 

O mercado de traballo actual


É moi importante coñecer o funcionamento do mercado de traballo na zona onde queremos desenvolver o noso perfil profesional , coñecer como se comportan as ocupacións, que nivel de temporalidade existe nas ocupacións, flexibilidade horaría...

No mercado laboral estanse a producir unha serie de cambios nas formas e nos consumos:
 • Necesidade de adaptarse os cambios tecnolóxicos
 • Implicacións dos traballadores no funcionamento das empres
 • Aparición de novas profesións
 • Novos xacementos  de emprego  

O Servizo de Emprego Público Estatal ( SEPE) ten un Observatorio ocupacional que ten como finalidade anticiparse os novos retos e requerimentos do mercado de traballo estudando:
 • As ocupacións onde se está creando emprego
 • Propiciar novos xacementos de emprego
 • Informar e asesorar tecnicamente a entidades e xestores das políticas de emprego e formación.
 • Cooperar con outros observatorios de CCAA de da Unión Europea.

Prospección do mercado de traballo

Ten como obxetivo xeral coñecer a situación, funcionamento e tendencias do mercado de traballo para así tomar as decisións máis acertadas en relacións coas políticas activas de emprego
 • Ten que detectar, coñecer, identificar os desequilibrios entre oferta e demanda
 • Analizar os acontecementos económicos
 • Promover e organizar foros de debate
 • Garantir os fluxos de información
 • Observar os resultados das políticas de emprego
 • Analizar, procesar e viabilizar  a información
 • Difundir os resultados
 • Avaliar o método de prospección. 

PARA SABER MÁIS:

 Instituto galego de promoción económica


Tema 3 Certificación e Formación Profesional

 

Cualificación frente a competencia

 • Cualificación profesional:

  Conxunto de competencias profesionais para o emprego adquiridas mediante a formación modular ou a través da experiencia profesional
 • Competencia profesional:

  Conxunto de coñecementos e capacidades que permiten a execución de actividades profesionales conforme a esixencia de producción e do emprego.

  Unha persoa é competente cando ten unha gama completa de coñecementos e as súas capacidades no ámbito persoal, profesional ou académico están en todos os niveis,do básico ao máis alto.
  Unha persoa está cualificada cando no seu traballo obtén os resultados esperados cos recursos e o nivel de calidade debido.


En función das necesidades do mercado de traballo e das cualificacións que se precisan desenvólvense as ofertas de Formación Profesional.

Na FP están implicadas as Administracion educativa e a Administración laboral .

De onde nace a FP:


Necesidades do mercado de traballo - Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais - Catálogo modular da FP - Títulos de FP - Oferta formativa nos centros de FP

25 famílias con 3 niveis en EspañaActualmente temos 25 famílias profesionais con 5 niveis de cualificación, en España só temos CB,CM,CS ( Sistema Educativo)

 
                                                                                              

 

    


Oferta programada polas empresas:

 • Permisos formativos retribuidos
 • Accións formativas para ocupado

Oferta programada pola Administración laboral:

 • Formación para ocupados
 • Formación para desempregados 
 • Programas específicos para persoas con NNEE 
 • Accións formativas con compromiso de contratación
 • Formación con alternancia co emprego
 • Formación a persoas con privación de libertde

   Certificados de profesionalidade

   É unha acreditación de caracter oficial das competencias profesionales que capacitan para desenvolver unha actividad laboral con independencia de como se teñan adquirido:

   • Por medio de un módulo formativo
   • Avaliación e acreditación das competencias profesionales por medio da experiencia profesional
   • Vía mixta ( formación +experiencia) O conxunto de Certificados de Profesionalidade ordenados por familias e cos niveis de cualificación constituen o Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade

  Para saber máis:

  Certificados de profesionalidade
  Catálogo nacional das cualificacións
  Instituto Galego das Cualificacións        


  Tema 4 Política social e de emprego na UE

   

  A Unión Europea e os Gobernos Nacionais comparten a responsabilidade nas políticas de emprego, asustos sociais e inclusión.

  Dende os seus orixes a UE tivo como obxetivos:

  •  reducir o desemprego
  • crear emprego de calidade
  •  reducir a fiscalidade no traballo
  •  utilizar eficazmente as subvencións ás contratacións
  •  potenciar as enerxías renovables
  • as TIC
  • a sanidade

  Estratexia de crecemento
  Unha estratexia para cremento intelixente, sostible e integrador
  1. Empregada o 75% da poboación entre 20 e 64 anos
  2. Inversión do 3% do PIB da UE en I+D+i
  3. Abandono escolar <10%, xovenes con estudos superires>40%
  4. Reducir en moitos millóns as persoas en risco de exclusión
  5. 20/20/20 ; reducir gases invernadeiros, promover enerxías renovables, aumentar a    eficiencia enerxética


  • Os cidadáns da UE disfrutan da libre circulación dos traballadores, dereito de desprazamento e residencia do traballador, dereito a entrada e residencia dos familiare e o dereito a traballar noutro Estado membro.
   Hai algunhas restricións a o dereito o emprego na Administrción Pública
   A libre circulación dos traballadores suporá a abolición de toda discriminación por razón de nacionalidade, con respecto o emprego, a retribución e as demais condicións de traballo

   • Buscar emprego noutro país
   • Sen necesidade de permiso
   • Residir noutro país por traballo
   • Permanecer no mesmo cando se deixe de traballar
   • Recibir o mesmo trato, mesmas condicións, ventaxas sociais e fiscais.

    

    

    

    

    

    

   Rede EURES

   Obxetivo é proporcionar servizos de información, asesoramento e contratación aos traballadores e empresarios, así como a calquera que desexe beneficiarse do principio da libre circulación das persoas.

   Existen conselleiros Eures en todos os países da UE, pero nas rexións transfronteirizas de Europa desempeñan un importante papel para informar e axudar a resolver os problemas que se lle poden plantexar a os traballadores que cruzan a diario as fronteiras e as empresas nas que traballan.

   Creado en 1993 Eures é unha rede de cooperación entre a Comisión Europea e os Servizos pú
   blicos de emprego dos Estados membros do EEE e outras organizacións.

   Fondo social europeo ( FSE)

   Creado para promover o emprego e o desenvolvmento dos recursos humanos dos estados membros.


   Para saber máis:

  Fondo Social Europeo
   Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión  Tema 5 A iniciativa emprendedora  En España a Tasa de Actividade Emprendedora (TAE) nunca foi moi alta con respecto a outros países da Unión Europea debido, seguramente, a falta de cultura emprendedora no noso modelo educativo, nunca tivemos unha formación específica para o emprendemento, sempre preferimos ser traballadores por conta allea ou funcionarios públicos antes que empresarios ou traballadores autónomos. Seguramente polo medo o fracaso, pola propia inseguridade e sobre todo pola falta de finanzamento e excesiva burocrácia.
  A IDEA é a razón de ser da empresa  Debido a grave crise que estamos a sufrir moitas persoas obtaron por crear o seu propio posto de traballo ( autónomos) sen ter realmente unha idea clara nin un plan de viabilidade feitos, polo que en moitos casos esa idea non chegou a ser un futuro.

  É moi importante facer unha aclaración sobre a diferenza entre:
  • Autónomo: 

  Persoa con capacidade legal para exercer de forma habitual e por conta propia unha actividade empresarial

  • Emprendedor:


   Innovador, emprende un proxecto empresarial tras darlle forma a unha IDEA.  Polo que o proceso máis importante para a creación dunha empresa é a REFLEXINAR sobre tres aspectos importantes:
  1. IDEA   - QUÉ?   detectar unha oportunidade e facela rendible
  2. PERSOA EMPRENDEDORA   - QUÉN e POR QUÉ? motivación, habilidades e competencias
  3. PLAN DE EMPRESA   - COMO? plasmar as reflexións para que a idea se convirta nun proxecto emprarial
  Existen ferramentas o noso alcance que axudan a enfrontar a idea de negocio.

                               IDEA   -   MODELO DE NEGOCIO   -    PLAN DE EMPRESA

         Módelo CANVAS  Polo tanto nós como Orientadores temos que estar moi atentos e provocar na persoa que quere emprender que sea capaz de definir claramente cal é o detonante, cal é a circunstancia que o leva a dar comenzo o proceso de emprender. Coñecer o proxecto, indagar nas súas necesidades, axudar a validar a idea e as habilidades emprendedoras.

  Unha vez posta en marcha a idea hai que titorizar o plan de viabilidade, busqueda de finanzamento, proveedores, trámites administrativos e o máis importante, a clave, é acertar na previsión de ingresos

  Unha vez posta en marcha a empresa o que nos queda e facer un seguimento para ter referencias que contar a potenciais emprendedores.

  Para saber máis:

   Emprender .es
  Oportunidades de negocio a nivel local  Opinión persoal:


  Unha vez lídos os temas e asistido as clases presenciais dos dintintos ponentes que pasaron por este primer més de curso, chego a unha conclusión:

  Se como país non queremos que está grave crise pola que estamos atravesando se instale definitivamente para quedarse temos que cambiar de Sistema  productivo e de Sistema educativo.

  Hai que incentivar e potenciar que as empresas poidan invertir en I+D+i, que os nosos productos teñan un gran valor engadido, recuperar sectores que foron fundamentais como o Naval, o sector Pesqueiro e o Gandeiro, potenciar as empresas de novas Tecnoloxías.

  A administración ten que xestionar mellor os recursos propios e os fondos que dende Europa conseguimos que sexan realmente eficaces e que esa eficacia dure no tempo, que os traballadores sexan capaces de atopar traballos dignos, con proteccións sociais e que poidan durar non tempo.

  E a par de todo esto o cambio do Sistema Educativo fomentando dende as primeiras etapas a iniciativa, cooperación, potenciar as habilidades dos nen@s o emprendemento, educar para o éxito pero tamén educar para saber xestionar o fracaso e volver reiniciarse se é preciso.

  Implicación e colaboración das empresas na educación dos futuros profesionais coa Formación Dual, importantísima e probadamente eficaz en outros países.