miércoles, 27 de julio de 2016

Reflexións módulo 1 Olga Carril
RESUMO MÓDULO 1 MARCO CONCEPTUAL

 

TEMA 1 Marco de referencia na Orientación laboral

 O Sistema Nacional de Emprego é quen xestiona a Orientación Laboral. O SEPE en colaboración cos distintos Servizos de emprego das CCAA (SPEG), son os que elaboran, impulsan e xestionan as propostas normativas en materia de emprego.

Cando se fala de políticas de emprego hai que distinguir entre:
 • Políticas activas: Conxunto de medidas e servizos para mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas. 
 • Políticas pasivas: Protección por desemprego.

No momento actual de grave crise económica estanse a tomar medidas urxentes para fomentar a contratación e o emprendemento ( políticas activas ) .
 • Incentivos a contratación:  ( contratos en prácticas, indefinidos iniciais, Temporais + 6meses, Formación e aprendizaxe...)
 • Reduccións/bonificacións por CC ás cuotas da S.S.
 • Autónomo, Emprendedor: Incentivos para crear o propio posto de traballo.
Todas estas medidas intentan mellorar a empregabilidade dos mozos (SNGX), mellorar a calidade da contratación, impulsar o emprendemento, mellorar a cualificación das persoas ocupadas e desempregadas ven a través da formación AFD, formación contínua, orientación laboral, estes  son obxetivos  prioritarios para o Plan Anual de politicas de emprego (PAPE) nos últimos anos.

Pero algo non está a funcionar cando seguimos tendo unha taxa de desempregados tan elevada, unha  contratación tan precaria, unha cantidade de moz@s tan ben preparados que non atopan a oportunidade de un traballo de calidade que lles permita comenzar un proxecto de vida autónoma.
Será que temos que cambiar de SISTEMA PRODUCTIVO como país, que temos que invertir en I+D+i, que temos que tomar conciencia de que coa construcción e o sector servizos non imos saír de esta crise tan grave.

 
PARA SABER MAIS:


como evoluciona o mercado laboral
Bonifiaciones de contratos

TEMA 2 O mercado laboral


O mercado laboral ten dúas variables:

 •    A oferta de traballo - Poboación activa = ocupados + parados  
 •    A demanda de traballo  =  A cantidade de traballadores que as empresas necesitan contratar. 
 O equilibrio no mercado de traballo atópase no punto de encontro entre as dúas curvas (oferta e demanda)   Hai duas correntes de pensamento económico:
 • Escola clásica: O mercado equilíbrase por si solo ( soldos baixos , máis xente traballando).

Para esta corrente non existiria o paro si se deixara actuar libremente as dúas variables do mercado laboral. O mercado sempre axustaría a oferta a demanda de traballo mediante a baixada de salarios. Non a intervención dos sindicatos nin o regulamento do libre xogo do mercado.
 • Escola Keynesiana: A insuficiente demanda agregada da economía é a causante do paro.


Como o mercado de traballo non é flexible e está regulado para protexer a debilidade individual dos traballadores, ten que ser a demanda agregada a que tire do mercado de traballo para evitar o paro.

Demanda agregada = consumo + inversión das empresas + gasto público + (exportacións - importacións).

Efectos do paro: 
 • Perda de ingresos                                                    
 • Perda de cualificación profesional
 • Falta de autoestima
 • Aumento das prestacións por desemprego
 • Perda de capacidade productiva
 • Rómpese o estado do benestar
Cales son os indicadores do mercado laboral:
 1. Enquisa de poboación activa ( EPA ) : Obter datos da poboación en relación co mercado de traballo: ocupados, activos, parados e inactivos.
 2. Tasa de Actividade
 3. Tasa de Paro
 4. Tasa de emprego 

O mercado de traballo actual


É moi importante coñecer o funcionamento do mercado de traballo na zona onde queremos desenvolver o noso perfil profesional , coñecer como se comportan as ocupacións, que nivel de temporalidade existe nas ocupacións, flexibilidade horaría...

No mercado laboral estanse a producir unha serie de cambios nas formas e nos consumos:
 • Necesidade de adaptarse os cambios tecnolóxicos
 • Implicacións dos traballadores no funcionamento das empres
 • Aparición de novas profesións
 • Novos xacementos  de emprego  

O Servizo de Emprego Público Estatal ( SEPE) ten un Observatorio ocupacional que ten como finalidade anticiparse os novos retos e requerimentos do mercado de traballo estudando:
 • As ocupacións onde se está creando emprego
 • Propiciar novos xacementos de emprego
 • Informar e asesorar tecnicamente a entidades e xestores das políticas de emprego e formación.
 • Cooperar con outros observatorios de CCAA de da Unión Europea.

Prospección do mercado de traballo

Ten como obxetivo xeral coñecer a situación, funcionamento e tendencias do mercado de traballo para así tomar as decisións máis acertadas en relacións coas políticas activas de emprego
 • Ten que detectar, coñecer, identificar os desequilibrios entre oferta e demanda
 • Analizar os acontecementos económicos
 • Promover e organizar foros de debate
 • Garantir os fluxos de información
 • Observar os resultados das políticas de emprego
 • Analizar, procesar e viabilizar  a información
 • Difundir os resultados
 • Avaliar o método de prospección. 

PARA SABER MÁIS:

 Instituto galego de promoción económica


Tema 3 Certificación e Formación Profesional

 

Cualificación frente a competencia

 • Cualificación profesional:

  Conxunto de competencias profesionais para o emprego adquiridas mediante a formación modular ou a través da experiencia profesional
 • Competencia profesional:

  Conxunto de coñecementos e capacidades que permiten a execución de actividades profesionales conforme a esixencia de producción e do emprego.

  Unha persoa é competente cando ten unha gama completa de coñecementos e as súas capacidades no ámbito persoal, profesional ou académico están en todos os niveis,do básico ao máis alto.
  Unha persoa está cualificada cando no seu traballo obtén os resultados esperados cos recursos e o nivel de calidade debido.


En función das necesidades do mercado de traballo e das cualificacións que se precisan desenvólvense as ofertas de Formación Profesional.

Na FP están implicadas as Administracion educativa e a Administración laboral .

De onde nace a FP:


Necesidades do mercado de traballo - Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais - Catálogo modular da FP - Títulos de FP - Oferta formativa nos centros de FP

25 famílias con 3 niveis en EspañaActualmente temos 25 famílias profesionais con 5 niveis de cualificación, en España só temos CB,CM,CS ( Sistema Educativo)

 
                                                                                              

 

    


Oferta programada polas empresas:

 • Permisos formativos retribuidos
 • Accións formativas para ocupado

Oferta programada pola Administración laboral:

 • Formación para ocupados
 • Formación para desempregados 
 • Programas específicos para persoas con NNEE 
 • Accións formativas con compromiso de contratación
 • Formación con alternancia co emprego
 • Formación a persoas con privación de libertde

   Certificados de profesionalidade

   É unha acreditación de caracter oficial das competencias profesionales que capacitan para desenvolver unha actividad laboral con independencia de como se teñan adquirido:

   • Por medio de un módulo formativo
   • Avaliación e acreditación das competencias profesionales por medio da experiencia profesional
   • Vía mixta ( formación +experiencia) O conxunto de Certificados de Profesionalidade ordenados por familias e cos niveis de cualificación constituen o Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade

  Para saber máis:

  Certificados de profesionalidade
  Catálogo nacional das cualificacións
  Instituto Galego das Cualificacións        


  Tema 4 Política social e de emprego na UE

   

  A Unión Europea e os Gobernos Nacionais comparten a responsabilidade nas políticas de emprego, asustos sociais e inclusión.

  Dende os seus orixes a UE tivo como obxetivos:

  •  reducir o desemprego
  • crear emprego de calidade
  •  reducir a fiscalidade no traballo
  •  utilizar eficazmente as subvencións ás contratacións
  •  potenciar as enerxías renovables
  • as TIC
  • a sanidade

  Estratexia de crecemento
  Unha estratexia para cremento intelixente, sostible e integrador
  1. Empregada o 75% da poboación entre 20 e 64 anos
  2. Inversión do 3% do PIB da UE en I+D+i
  3. Abandono escolar <10%, xovenes con estudos superires>40%
  4. Reducir en moitos millóns as persoas en risco de exclusión
  5. 20/20/20 ; reducir gases invernadeiros, promover enerxías renovables, aumentar a    eficiencia enerxética


  • Os cidadáns da UE disfrutan da libre circulación dos traballadores, dereito de desprazamento e residencia do traballador, dereito a entrada e residencia dos familiare e o dereito a traballar noutro Estado membro.
   Hai algunhas restricións a o dereito o emprego na Administrción Pública
   A libre circulación dos traballadores suporá a abolición de toda discriminación por razón de nacionalidade, con respecto o emprego, a retribución e as demais condicións de traballo

   • Buscar emprego noutro país
   • Sen necesidade de permiso
   • Residir noutro país por traballo
   • Permanecer no mesmo cando se deixe de traballar
   • Recibir o mesmo trato, mesmas condicións, ventaxas sociais e fiscais.

    

    

    

    

    

    

   Rede EURES

   Obxetivo é proporcionar servizos de información, asesoramento e contratación aos traballadores e empresarios, así como a calquera que desexe beneficiarse do principio da libre circulación das persoas.

   Existen conselleiros Eures en todos os países da UE, pero nas rexións transfronteirizas de Europa desempeñan un importante papel para informar e axudar a resolver os problemas que se lle poden plantexar a os traballadores que cruzan a diario as fronteiras e as empresas nas que traballan.

   Creado en 1993 Eures é unha rede de cooperación entre a Comisión Europea e os Servizos pú
   blicos de emprego dos Estados membros do EEE e outras organizacións.

   Fondo social europeo ( FSE)

   Creado para promover o emprego e o desenvolvmento dos recursos humanos dos estados membros.


   Para saber máis:

  Fondo Social Europeo
   Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión  Tema 5 A iniciativa emprendedora  En España a Tasa de Actividade Emprendedora (TAE) nunca foi moi alta con respecto a outros países da Unión Europea debido, seguramente, a falta de cultura emprendedora no noso modelo educativo, nunca tivemos unha formación específica para o emprendemento, sempre preferimos ser traballadores por conta allea ou funcionarios públicos antes que empresarios ou traballadores autónomos. Seguramente polo medo o fracaso, pola propia inseguridade e sobre todo pola falta de finanzamento e excesiva burocrácia.
  A IDEA é a razón de ser da empresa  Debido a grave crise que estamos a sufrir moitas persoas obtaron por crear o seu propio posto de traballo ( autónomos) sen ter realmente unha idea clara nin un plan de viabilidade feitos, polo que en moitos casos esa idea non chegou a ser un futuro.

  É moi importante facer unha aclaración sobre a diferenza entre:
  • Autónomo: 

  Persoa con capacidade legal para exercer de forma habitual e por conta propia unha actividade empresarial

  • Emprendedor:


   Innovador, emprende un proxecto empresarial tras darlle forma a unha IDEA.  Polo que o proceso máis importante para a creación dunha empresa é a REFLEXINAR sobre tres aspectos importantes:
  1. IDEA   - QUÉ?   detectar unha oportunidade e facela rendible
  2. PERSOA EMPRENDEDORA   - QUÉN e POR QUÉ? motivación, habilidades e competencias
  3. PLAN DE EMPRESA   - COMO? plasmar as reflexións para que a idea se convirta nun proxecto emprarial
  Existen ferramentas o noso alcance que axudan a enfrontar a idea de negocio.

                               IDEA   -   MODELO DE NEGOCIO   -    PLAN DE EMPRESA

         Módelo CANVAS  Polo tanto nós como Orientadores temos que estar moi atentos e provocar na persoa que quere emprender que sea capaz de definir claramente cal é o detonante, cal é a circunstancia que o leva a dar comenzo o proceso de emprender. Coñecer o proxecto, indagar nas súas necesidades, axudar a validar a idea e as habilidades emprendedoras.

  Unha vez posta en marcha a idea hai que titorizar o plan de viabilidade, busqueda de finanzamento, proveedores, trámites administrativos e o máis importante, a clave, é acertar na previsión de ingresos

  Unha vez posta en marcha a empresa o que nos queda e facer un seguimento para ter referencias que contar a potenciais emprendedores.

  Para saber máis:

   Emprender .es
  Oportunidades de negocio a nivel local  Opinión persoal:


  Unha vez lídos os temas e asistido as clases presenciais dos dintintos ponentes que pasaron por este primer més de curso, chego a unha conclusión:

  Se como país non queremos que está grave crise pola que estamos atravesando se instale definitivamente para quedarse temos que cambiar de Sistema  productivo e de Sistema educativo.

  Hai que incentivar e potenciar que as empresas poidan invertir en I+D+i, que os nosos productos teñan un gran valor engadido, recuperar sectores que foron fundamentais como o Naval, o sector Pesqueiro e o Gandeiro, potenciar as empresas de novas Tecnoloxías.

  A administración ten que xestionar mellor os recursos propios e os fondos que dende Europa conseguimos que sexan realmente eficaces e que esa eficacia dure no tempo, que os traballadores sexan capaces de atopar traballos dignos, con proteccións sociais e que poidan durar non tempo.

  E a par de todo esto o cambio do Sistema Educativo fomentando dende as primeiras etapas a iniciativa, cooperación, potenciar as habilidades dos nen@s o emprendemento, educar para o éxito pero tamén educar para saber xestionar o fracaso e volver reiniciarse se é preciso.

  Implicación e colaboración das empresas na educación dos futuros profesionais coa Formación Dual, importantísima e probadamente eficaz en outros países.


  No hay comentarios:

  Publicar un comentario