miércoles, 27 de julio de 2016

RESÚMEN E REFLEXIÓN DO MÓDULO 1 Sari Costas


MÓDULO 1, Marco Conceptual: Resúmen e Reflexión 


Tratáronse 5 Temas +Taller "O Ecosistema TIC" por Carlos Parada 

       T 1. Marco de Referencia da Orientación Laboral ( Mª Teresa Deus /Margarita 

              Valcarce)

       T 2. O Mercado Laboral ( Fernando Luis Agulló L./ Mª Teresa Deus T.)

       T 3. Certificación Formación Profesional ( Elena González de la Cámara )

       T 4. Política Social e Unión Europea ( Laura Otero/Mª Teresa Deus Trasobares)

       T 5. A Iniciativa emprendedora  forma de Acceso ao Mercado Laboral.(Fernando L.

              Agulló)
Carlos Parada, Mª Teresa Deus e Fernando Luis Agulló, docentes   no curso Ponte e no Posgrao 
TEMA 1. Marco de Referencia da Orientación LaboralNo  tema 1 tratáronse 3 importantes epígrafes :

1- Sistema Nacional de Emprego 

Integrado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e os Servizos de Emprego das comunidades autónomas. Os órganos do sistema Nacional de Emprego son:
a) A Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais e
b) O Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego 

1.1. 0 Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
Se lle encomenda a ordenación, desenvolvemento e seguimento dos programas e medidas de Políticas de  Emprego e está composto por:
 • Uns Servizos Centrais
 • Unha rede territorial de 759 Oficinas distribuidas en 52 provincias do estado español desde
  as que se xestionan as prestacións por desemprego mediante a atención presencial.
 • Un espazo web.(http://www.sepe.es/) desde o que se accede a in formación a a servizos de emprego e prestacións.
Os destinatarios dos servizos son:
 • Persoas traballadoras, tanto desempregadas como en activo.
 • Persoas emprendedoras que teñan unha idea de negocio.
 • Empresas
1.2. O Servizo Público de Emprego de Galicia (http://emprego.xunta.es/)
É a estructura política dependente da Xunta de Galicia que reúne dun modo integral e coordinado a todas aquelas unidades da administración autonómica que prestan servizos ou exercen funcións no ámbito das Políticas Activas de Emprego, dentro do marco territorial da comunidade autónoma de Galicia. 

As competencias de Emprego repártense así:

 • Lexislación laboral, bases e planificación xeral da actividade económica: EXCLUSIVA DO ESTADO.
 • Políticas Pasivas de Emprego ( todo o referente ás prestacións e subsidios pordesemprego.): EXCLUSIVA DO ESTADO
O desenvolvemento e execución das Políticas Activas de Emprego: COMETENCIA TRANSFERIDA A GALICIA DESDE O ANO 1997.
O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das comunidades Autónomas, forman o sistema Nacional de Emprego. Desde esta estructura estatal promóvense, deseñan e desenvolven medidas e accións para o emprego, cuxa execusión é descentralizada axustada ás diferentes realidades territoriais.

2.  Marco Actual da Política de Emprego en España

A política de emprego é o conxunto de actuacións que toman os poderes públicos co obxectivo de alcanzar o pleno emprego ou, cando menos, corrixir os principais desequilibrios do mercado de traballo. E temos que distinguir entre:

1- Políticas Activas de Emprego ( conxunto de programas e medidas de orientación, emprego e formación que teñen por obxectivo mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas desempregadas no mercado  de traballo, por conta propia ou allea....) 

2- Políticas Pasivas de Emprego (cuxo obxectivo principal é a protección por desemprego atendendo a situación de necesidade que se produce cando unha persoa traballadora, con capacidade para traballar e con intención de facelo, non pode prestar os seus servizos no mercado de traballo por distintas circunstancias...)

En definitiva consiste nunha substitución de rendas destinadas a manter o nivel de ingresos das persoas desempregadas.        
A reforma do mercado laboral articula unha serie de medidas urxentes adicionais de fomento da contratación e a creación de emprego, entre outras e distintos tipos de contratos e medidas para procurar un incremento de contratos de traballo, especialmente de emprego xuvenil. 

Acompetencia lexislativa en materia laboral corresponde ao Estado, segundo establece o art. 149.1.7 da Consitución española, sen prexuizo da sua execución polas Comunidades Autónomas.


 3. A Política de Emprego en Europa


- A Estratexia Europea de Emprego 2020 proporciona un marco- o Método Aberto de coordinación, (MAC), que permite aos paises da UE compartir información e debater e coordinar as súas políticas de emprego.
Cada ano, os gobernos dos paises membros, a través do Comité de Emprego, e as institucións europeas elaboran o denominado paquete de medidas de emprego, formado por :
 • Directrices de Emprego.
  - Programas Nacionais de Reforma.
 • Informe conxunto sobre o Emprego
 • Recomendación específica para cada país.
 • Evolución social e de Emprego en Europa.
Ámbitos de desenvolvemento das políticas activas de emprego: Son os estados Membros
 • Directrices aos Estados Membros.
 • Os Estados Membros reciben estas Directrices a Proposta da Comisión, etc....
 • Prioridades da Estratexia 2020 : pretende ser un revulsivo á crise e preparar a Europa para o
  futuro.
 • Obxectivos da estratexia 2020:
    - O 75% da poboación entre 20-64 anos deberá estar empregada.
    - O 3% do PIB da UE debería ser investido en I+D.
    - O risco de pobreza debería ameazar a 20 millóns de persoas menos, etc....
Financiamento : Determínase unha estratexia Común entre os Estados ( FEDER, FSE)


 Margarita Valcarce espuxo o tema:  

 Orientación para a igualdade e a inclusión  sociolaboral. 

A orientación laboral con colectivos en risco de exclusión fronte o traballo .
A Orientación Laboral  integra todas as actuacións de apoio na procura de emprego as persoas demandantes., podendo destacar prioritariamente a Escoita Activa, Diagnóstico Inicial, Información, Asesorammento, Orientación e Motivación. 
     

                                                Orientador= Facilitador
                       
Relatóunos a necesidade e importancia da Orientación Laboral , xa hoxe en día, un gran número de persoas necesitan:
 • Un mayor acompañamento
 • Servizos accesibles máis personalizados
 • Axudas a medio plazo
 • Axudas a Mulleres en precariedade
 • Manter a motivación a persoas en desemprego de larga duración
 • Contar con apoio tutorial continuado
 • A Inclusión-Exclusión social: Proceso mediante o cal os individuos ou grupos son total ou parcialmente  excluídos  dunha participación plena na sociedade na que viven? (European Foundation, 1995 p.4). Tal proceso, oposto ao de ¿inclusión social?, dá lugar a unha privación múltiple, que se manifesta  nos planos económico, social e político.


TEMA 2 . O Mercado LaboralNeste tema, entre outros temas, trátase dos importantes cambios sufridos no mercado laboral ao longo da historia, cambios que os economistas han intentado estudar para intentar paliar o acuciante problema do “paro” e diferenciando entre dúas escolas que son a clásica e a keynesiana.
O mercado estructúrase sempre pola converxencia de dous feitos : a oferta e a demanda. A súa evolución é o resultado de dúas variables : a oferta de traballo e a demanda de traballo e ambos son os elementos que compoñen o mercado de traballo.
- A oferta de traballo. O mercado de traballo refírese á poboación activa, cuxa definición e compoñentesquedan especificados, para o caso de España, na EPA ou Enquisa de Poboación Activa e outros documentos estatísticos.

                Oferta de traballo = poboación activa
                                         = ocupados+parados

A oferta de traballo está determinada por catro factores fundamentales:

1.Factores demográficos
2.Factores sociais e culturais
3.Fluxos de entrada e saída de emprego
4, Fluxos de entrada e saída da poboación activa.

A oferta dependerá do número de persoas maiores de 16 años. Neste sentido dependerá tanto do crecemento natural da poboación como dos fluxos migratorios.

-A Demanda de Traballo

A demanda no mercado de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas ou empregadores están dispostas a contratar. A interación de ambos, determinan os salarios no mercado 
O  Goberno Prorroga o Programa de Activación para o Emprego  (abril,2016) decrecente en función do número de traballadores contratados e de que no caso de que os salarios sexan moi altos haberá menos empresas dispostas a operar no mercado por cuestión de rendabilidade.

En sentido contrario, nun mercado no que os salarios son baixos, pódese contratar a máis traballadores aínda que estes produzan menos cantidade de bens no mesmo tempo.

A curva da demanda de traballo ten unha pendente negativa e a da oferta de traballo ten unha pendente positiva. O equilibrio ven determinado polo cruce das dúas curvas.


                                   

Pero o mercado de traballo está cambiando, tende á súa profesionalización, e as competencias que as empresas demandan dos seus traballadores aumentan.
Todo iso, entre outros factores, favoreceu o aumento da desigualdade, poñendo en risco de exclusión social a colectivos que anteriormente non o estaban. Para loitar contra esta situación é necesario a coordinación das institucións, organismos e políticas  de emprego desde o ámbito europeo ata o autonómico. Sen esquecernos da esfera local, a máis próxima aos/as cidadanos/as.

Xogando un papel fundamental os fondos europeos. Así o FSE financia as ferramentas necesarias pasra que esta situación de risco de exclusión desaparezaca e se  dote a estes colectivos das ferramientas necesarias para lograr a súa inserción social e laboral.

Por iso Margarita Valcarce relatóunos sobre a Orientación para a igualdade e a inclusión sociolaboral.  A orientación laboral con colectivos en risco de exclusión fronte o traballo entre outras cousas.


TEMA 3. Certificación e Formación ProfesionalElena González de la Cámara Cayuela falounos de Cualificación fronte a Competencia , o seu marco conceptual, a estructura da cualificación profesional, a unidade de competencia e a sua estructura, o módulo formativo e a sua estructura, o Sistema Nacional de Cualificacións, o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais, o Instituto Nacional das Cualificacións (INCUAL ), o Instituto Galego das cualificacións, das vantaxes da Formación Profesional, a súa estrutura, modalidades, requisitos de acceso aos diferentes ciclos , etc. 

Así mesmo relatounos todo sobre os Certificados de Profesionalidade , cualificación e competencias, competencias crave, acreditación laboral a través da vía da experiencia laboral e as distintas maneiras de obtelos e os seus respectivos requisitos.
Ao falar de formación Profesional fíxose necesario falar de Administración Educativa e de Administración Laboral, repasando o sistema educativo e a súa normativa , facendo referencia a LOMCE, a Lei 30/2015 de 9 de setembro pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral entre outras …

 •  Introdución á plataforma MOODLE do CIXUG

Sen olvidar tamén, pola importancia que ten, o traballo de Introdución á Plataforma Moodle do CIXUG e os aspectos técnicos básicos de configuración do equipo.
 Elaborado pola Secretaria Técnica= Xavier Santos ?.

E por suposto  importantísimo o Taller 1: O Ecosistema TIC impartido por Carlos Parada Gandos .
Crearonse perfís en plataformas e en redes sociais: Twitter, Plataforma Google+, Bloger, Drive, Storify, Tagxedo ...
Os coñecementos adquiridos fixeron posible que, ao longo das sesións se fixera un percorrido (individual e en grupos) polo marco conceptual da Orientación Laboral facendo práctica cas técnicas e ferramentas comentadas na aplicación das TICs, e fora compartido e visible nas redes sociais, a través de Twitter e a etiqueta  #POLAB16
         
         
      Clase docente : Carlos  Parada Gandos
                  


TEMA 4. Política social e de emprego na Unión Europeo 


Para frear o paro e favorecer o crecemento do emprego, tanto, a unión europea como o Goberno de España puxeron en marcha unha serie de políticas de emprego, algunhas tratadas no tema 1 e outras neste tema 4.                                        Mª Paz del Moral sobre el Programa de Activación para el EmpleoÉ importante que saibamos cales son as actuacións de cada un deles.
 • A Unión Europea coordina e supervisa as políticas nacionais, impulsa o intercambio de boas prácticas en materia de emprego, pensións, pobreza, exclusión social e supervisa e lexisla a aplicación normativa nos ámbitos de dereito de traballo e seguridade social.
 • Europa limítase a apoiar e complementar os seus esforzos financeiramente.
 • Os gobernos nacionais son os responsables principais das políticas sociais e de emprego.
 • A Unión Europea impulsa medidas para a creación de postos de traballo, a dinamización e equilibrio de de os mercados laborais, así como a supervisión das políticas de emprego, levada a cabo polos paises membros da UE partindo da Estratexia de crecemento Europa 2020 e a Estratexia Europea de Emprego.

En materia de emprego as Institucións e Organismos Comunitarios son :

Comisión Europea
. Emprego , Asuntos Sociais e Inclusión.
. Fondo Social Europeo
Parlamento Europeo
. Comisión de Emprego e Asuntos Sociais
Consello dá Unión Europea
. Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores
Comité Económico Social Europeo
. Sección de Emprego, Asuntos Sociais e CidadaníaTEMA 5. A iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral.

  É importante que saibamos cales son as actuacións de cada un deles.
  • A Unión Europea coordina e supervisa as políticas nacionais, impulsa o intercambio de boas prácticas en materia de emprego, pensións, pobreza, exclusión social e supervisa e lexisla a aplicación normativa nos ámbitos de dereito de traballo e seguridade social.
  • Europa limítase a apoiar e complementar os seus esforzos financeiramente.
  • Os gobernos nacionais son os responsables principais das políticas sociais e de emprego.
  • A Unión Europea impulsa medidas para a creación de postos de traballo, a dinamización e equilibrio de de os mercados laborais, así como a supervisión das políticas de emprego, levada a cabo polos paises membros da UE partindo da Estratexia de crecemento Europa 2020 e a Estratexia Europea de Emprego.

  En materia de emprego as Institucións e Organismos Comunitarios son :

  Comisión Europea
  . Emprego , Asuntos Sociais e Inclusión.
  . Fondo Social Europeo
  Parlamento Europeo
  . Comisión de Emprego e Asuntos Sociais
  Consello dá Unión Europea
  . Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores
  Comité Económico Social Europeo
  . Sección de Emprego, Asuntos Sociais e Cidadanía

  O Modelo CANVAS:

  Alexander Osterwalder (2011) propuxo unha ferramenta cualitativa mediante a cooperación de 47o profesionais de 45 paises e utilizando a innovación aberta, sirve para confeccionar deseños empresariais modelos de negocio), denominada " Modelo CANVAS". Este a partir da idea, permite confeccionar modelos propios de desenvolvemento de negocio e validar as súas posibilidades de éxito.   Basease en catro cestións: ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Quen? e ¿Canto?


  Un dato importante a ter en conta á hora de emprender unha actividade é se podemos contar con apoio familiar.


  Docente; Fernando Luis Agulló Leal      

                    Modelo Canvas | Cómo aplicar el modelo Canvas en el lienzo | Ejemplo práctico

                   
                                           O Lienzo  do Método  CANVAS de  Paula.Olga-Yoli e Sari
        Deberíase:
 • Transmitir o valor do emprendemento como forma de acceso ao mercado laboral
 • Canalizar o talento das persoas cara o emprendemento e o emprendemento social
 • Satisfacer as expectativas da persoa emprendedora ao pedir que lle orienten no proceso de crear a súa empresa
 • Propiciar que se materialicen proxectos viables e sostibles que contribúan á creación de riqueza, de postos de traballo e ao benestar social

   REFLEXIÓN PERSOAL

O desemprego e a flexibilidade laboral son novas conxunturas que fixeron necesaria a figura do Orientador Laboral.
Hoxe en día o Mercado de Traballo é moi variable e sensible a calquera factor social, económico ou político. Estamos nunha sociedade de globalización e comunicación sen límirtes e as pequenas e medianas empresas están obrigadas a renovarse continuamente pois o contrario significaría desaparecer. Estes cambios de actividade, de produto ou servizo, e de traballadores son constantes. Tanto é así que, segundo algunhas estatísticas o traballador de hoxe en día, como media, cambia de empresa ou ocupación ao longo da súa vida, entre 5 e 10 veces ( persoalmente atrévome a dicir que nalgúns casos esas cifras pódense multiplicar por 2,3 ou 4).

Vivimos un panorama que resulta bastante caótico para quen se atopa en situación de procura de emprego. Por todo iso faise necesario introducir un elemento estabilizador e canalizador da dinámica laboral. Os Servizos Públicos de Emprego e os seus Orientadores Laborais cumpren este papel desde hai bastante tempo., xa en 1978 se creaó o Instituto Nacional de Emprego, e entre as súas funcións estaba a de axudar aos traballadores para atopar emprego.

Anos máis tarde a Lei Básica de Emprego fala xa de crear programas específicos destinados a fomentar a colocación de traballadores con dificultades de inserción.
Coa publicación da Orde 68/90 do 9 de marzo, na que se fala de concesión de axudas para a realización de accións de información profesional, orientación profesional e procura activa de emprego?, co obxecto de que sexan outras as entidades que leven a cabo este labor.

A norma tamén require a existencia de expertos para realizar as accións a desenvolver cos desempregados. Podemos considerar este momento como punto de partida da posterior e paulatina configuración da figura o Orientador Laboral. En leste mesmo ano a Clasificación Nacional de Ocupacións o INEM recolle xa a ocupación de Orientador Profesional.

Por todo o devandito e desde a miña experiencia profesional e, con outros orientadores/as hai uns perfís profesionais e titulacións que se fan necesarias e impóñense como básicas, pola súa capacitación e preparación para realizar con maior eficacia, eficiencia e con maior prognóstico de éxito....a orientación laboral con todo tipo de colectivos. Ademais deberán ser persoas con moita sensibilidade, con empatía , resistencia, resilencia..... que teñan as competencias e habilidades necesarias para desempeñar esta  bonita e polifacética profesión. Tamén deberán ser profesionais polivalentes e en constante reciclaxe e actualización, todo iso en pro do traballo ben feito e para alcanzar os obxectivos que se pretenden  coa actividade da orientación laboral.


                               

                       Orientación Laboral  para jóvenes en tiempos de crisis D Miguel Bonet Angrarill


PARA SABER MÁIS: 


No hay comentarios:

Publicar un comentario