viernes, 28 de octubre de 2016

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3


1. INTERMEDIACIÓN LABORAL.
A orientación no noso país carece dun marco académico determinado. Os prefesionais que acceden a este labor fano dende distintos contextos formativos e gran parte do seu desempeño profesional desenvolveno de forma autónoma, seguindo os dictados das súas propias habilidades e coñecementos.


Os principios nos que se basa a Orientación Laboral son os seguintes:
 • INDIVIDUALIZACIÓN:  Debe respostar ás necesidades e circunstancias de cada participante.
 • FLEXIBILIDADE: Debe permitir os axustes necesarios provocados por novas situacións actividades e/ou informacións que incorpora e realiza a ou o usuario. 
 • DESENVOLVEMENTO/ BÚSQUEDA  DA AUTONOMÍA: Debe potenciar a autonomía de cada participante, desenvolvendo os seus recursos, habilidades e competencias.

Existen diferentes modelos metodolóxicos de intervención en Orientación Laboral con características propias e diferenciadas.

 • Modelo Didactico: O acto do orientador aparece como intervención puntual que se desemvolve de forma intermitente en momentos cruciais de transición no ciclo de incorporación - reincorporación ao mundo do traballo. O orientador ten a función de aconsellar os pasos que as persoas beneficiarias precisan dar.
 • Modelo de Asesoramento: O papel do persoal técnico basease no acompañamento e asesoramento das persoas interesadas en atopar emprego, non está volcado en guiar ou aconsellar.
 • Modelo centrado nos Recursos: Neste modelo a intervención caracterízase pola  proacción, o incremento da motivación e o mantemento das actividades de inserción laboral. Xa non se fala de guía, titorización ou asesoramento.

É importante ter en conta que estes modelos funcionan como guías flexibles e complementarias que se adaptan ás necesidades do momento, das persoas que participan no proceso e dos obxetivos do proceso orientador.2.-  ITINERARIOS DE INSERCIÓN.Un itinerario de inserción é un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxectivos a inserción sociolaboral e o desemvolvemento profesional dos usuarios que participan no mesmo.A súa característica fundamental e a súa flexibilidade para cubrir a maior parte das necesidades que se poidan presentar e capacidade de adaptación a unha contorna en constante cambio.

Está composto por tres partes diferenciadas que conforman un proceso:
 • Diagnóstico personalizado. 
 • Intervención orientadora
 • Supervisión ou avaliación continua.


Esquema base para a elaboración de un itinerario de inserción laboral:3.- ANÁLISE DE PERFÍS PROFESIONAIS E PROSPECCIÓN DE EMPREGO.Convértese nunha tarefa fundamental para calquera orientador laboral  coñecer os postos de traballo existentes, os potenciais xeradores de ocupacións e as características principais que definen cada unha das ocupacións.

Debe o orientador tamén traballar sobre as motivacións e habilidades que posue o usuario e procurar que teña un papel activo na b.e. xa que o exercicio principal para traballar a análise do posto de traballo, consiste en propor ó usuario que busque información en diferentes fontes sobre as ocupacións obxecto de estudo e que identifique cales son as principais características que ofrecen e demandan no posto de traballo.

Fases da prospección:
 •  Preparatoria
 •  Planificación
 •  Traballo de campo
 • Avaliación e seguimento.
4.- TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA O ACCESO AO EMPREGO E O AUTOEMPREGO.O obxectivo fundamental das técnicas e ferramentas de acceso ó emprego é que o demandante coñeza os instrumentos e adquira as habilidades necesarias que lle posibiliten realizar unha procura de emprego de forma activa, organizada e planificada, así como dispoñer dos recursos teóricos prácticos básicos para afrontar os procesos de selección con maiores posibilidades de éxito. 

A continuación establécense as distintas ferramentas de procura activa de emprego unha vez que a persoa xa ten o seu obxetivo laboral definido. 
 1. Carta de presentación
 2. Curriculum vitae
 3. A entrevista de selección
 4. Probas e test psicotécnicos
 5. Canles de búsqueda de emprego (bolsas de emprego, networking, autocandidatura...)
 6. Outro tipo de ferramentas: Videocurriculum e ferramentas con soporte 2.0


É unha tarefa dos orientadores fomentar o espiritu emprendedor e potenciar as actitudes positivas ante a cultura emprendedora. Entre as funcions do orientador con respecto o emprendemento están:
 • asesorarmento para a elaboración do plan de empresa
 • análise dos factores crave de éxito do proxecto empresarial
 • información sobre recursos existentes en materia de autoocupación
 • infraestructuras dispoñibles
 • transmisión das experiencias positivas empresarias 


O plan de empresa é un documento donde o emprendedor lle da forma a idea, reflexiona e plasma as cuestions mais importantes e significativas para a posta en marcha e funcionamento do seu proxecto empresarial.

O contido do plan de empresa é o que segue:

 • Introducción
 • Estudio de mercado
 • Plan comercial
 • Plan de organización e recursos humanos
 • Aspectos legales
 • Estudo da viabilidade: análise económico- financieiro
 • Conclusión
 • Resumo executivo
 • Anexos


A MIÑA REFLEXIÓN SOBRE ESTE MÓDULO:O traballo do orientador é un traballo que requiere  dunha actualización continua para poder dar unha información rigurosa os usarios. Un mercado laboral en constante cambio con uns requerimentos de acceso o mercado laboral cada vez maiores no que xa non é suficiente a obtención dunha titulación senón o dominio dunhas comptencias específicas, demandadas e  atractivas para as empresas.Nace ahí parte do traballo do orientador laboral,  nunha loita continua por estar o tanto da información, xa que certo é que a información está o noso alcance a través de distintas fontes, tamén é certo que existe a  infoxificación derivada do exceso de información moitas veces contradictoria e moitas veces pola existencia de sobrecarga da mesma.

Unha vez teña o orientador domininada a información, debe tratar de que os usuarios coñezan  as súas competencias, coñecezan as alternativas profesionais que lle asisten, traballe sobre as súas carencias,  sepa da demanda do mercado laboral, do nivel de ocupación de determinadas profesións, instruir sobre as ferramentas de b.e. , fomentar o espirítu emprendedor... PARA SABER MAIS:
No hay comentarios:

Publicar un comentario